વિજ્ઞાન

Post date

Hello World

ભૂસ્તરશાસ્ત્રની મૂળભૂત બાબતો આજે વાત માંડવી છે ભૂસ્તર શાસ્ત્રની ! જે પૃથ્વીને આપણે રોજ જોઈએ છીએ પણ એનાં વિશે જાણવાની ક્યારેય ઈચ્છા પણ કરતાં નથી …

Post date

Hello World

યુકેરીયોટિક અને પ્રોકેરીયોટિક કોષનું નામ સાંભળ્યું કે ? પૃથ્વી પર તમને જેટલાં જીવતાં ( હાં જીવતાં ) સજીવ દેખાય છે ને એ તમામના શરીર કોષથી …

Post date

Hello World

ડીએનએ વળ કેમ ખાઈ જાય છે ? કહેવાય છે કે જ્યારે ઘી સીધી આંગળીથી ના નીકળે તો આંગળી વાંકી કરવી પડે ! પણ સાલું આ …

KRISHNAT BHTT ગુજરાતીમાં જ્ઞાન વર્ધક લેખ પ્રકાશિત કરતી વેબસાઈટ છે . જેમાં વિજ્ઞાન , પુસ્તકો , વિવિધ વિષય પર પ્રગટ થતા લેખનો સમાવેશ થાય છે .

વિષય

વિજ્ઞાન

પુસ્તકો

ક્રિશાંતની કલમે

શ્રેષ્ઠ રચનાઓ

સંદર્ભ સ્ત્રોત

ભારતીય ગ્રંથ

ઓનલાઈન સ્ત્રોત

વિવિધ લેખકોના ગ્રંથો

વિવેચનના ગ્રંથ

સંપર્ક સેતું

સુરેન્દ્રનગર , ગુજરાત , ભારત

error: Content is protected !!