વિજ્ઞાન

Post date

Hello World

ડીએનએ વળ કેમ ખાઈ જાય છે ? કહેવાય છે કે જ્યારે ઘી સીધી આંગળીથી ના નીકળે તો આંગળી વાંકી કરવી પડે ! પણ સાલું આ …

Post date

Hello World

જ્ઞાન – વિજ્ઞાનની સફરનો આરંભ ! શુભારંભ ! વિજ્ઞાન ! સામે બેઠેલાં વિદ્યાર્થીઓને ઘડતાં ગુરુ જ્યારે ‘ વિજ્ઞાન ‘ શીખવવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે કંઈક …

KRISHNAT BHTT ગુજરાતીમાં જ્ઞાન વર્ધક લેખ પ્રકાશિત કરતી વેબસાઈટ છે . જેમાં વિજ્ઞાન , પુસ્તકો , વિવિધ વિષય પર પ્રગટ થતા લેખનો સમાવેશ થાય છે .

વિષય

વિજ્ઞાન

પુસ્તકો

ક્રિશાંતની કલમે

શ્રેષ્ઠ રચનાઓ

સંદર્ભ સ્ત્રોત

ભારતીય ગ્રંથ

ઓનલાઈન સ્ત્રોત

વિવિધ લેખકોના ગ્રંથો

વિવેચનના ગ્રંથ

સંપર્ક સેતું

સુરેન્દ્રનગર , ગુજરાત , ભારત

error: Content is protected !!